Общи условия

Член 1. Дефиниции.
(1) Посочените по - долу думи и изрази, използвани в настоящите Общите условия, ще имат следното значение:
1. „Сайтът” означава интернет страница  wwww.centralnaavtogara.bg или интернет страницата www.centralbusstation-sofia.com – цифрова  информационна система, която предоставя на Потребителите информация и възможност за он-лайн покупка на автобусни билети за транспортните услугите, реализирани от Превозвачите.
2. “ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА” АД означава акционерно дружество с фирма “ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131032118, седалище и адрес на управление в град София, СО – район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 100, ет. 4, офис 1, регистрирано по ДДС с № BG131032118, което дружество е собственик и администратор на Услугата и Сайтът;
3. „Услугата” означава предоставената възможност Потребителите да закупуват по електронен път автобусни билети за автобусни превози, предлагани от Превозвачите.
4. Платежен оператор означава операторът – Доставчик на платежна услуга, който обработва плащанията между Потребителите и “ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА” АД.
5. „Потребител” означава всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което посредством Интернет използва Услугите на Сайта.
6. „Превозвач” означава всяко търговско дружество с лиценз за пътнически автобусни превози, което има договор с “ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА” АД.
7. „Договор” означава Договора за превоз на пътници и багаж, който Потребителят сключва чрез закупуване на автобусния билет с Превозвача чрез Сайта.
8. „Код на билета” е уникален номер, който се генерира от Сайта и удостоверява направеното от Потребителя плащане и покупката на автобусния билет.
(2) Други изрази, означени с главна буква, които са използвани в тези Общи условия ще имат значенията, определени им на друго място в тях.
(3) Дефинициите на термините, дадени в единствено число, са валидни също и за множественото число и обратно, в зависимост от контекста на Общите условия.

   Член 2. Общи положения.
(1) Този Сайт се притежава и поддържа от „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД.
(2) „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД осигурява на Потребителите на сайта възможност за закупуване на автобусни билети за превозите, извършвани от Превозвачите, съгласно НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Член 3. Ред за извършване на Услугата.
(1) Закупуването на автобусни билети от Сайта се извършва по следния начин:
1. Потребителят избира от Сайта маршрут, дата на заминаване, час на заминаване и Превозвач чрез избиране на съответния бутон „Купи билет“;
2. Потребителят се препраща към Общите условия и декларира, че се е запознал с тях и ги приема. Това е условие за закупуване на автобусен билет;
3. Потребителят се прехвърля към интернет страницата на Платежния оператор за извършване на плащането;
4. След извършване на плащането на екрана на Потребителят се извежда информация, потвърждаваща, че Договорът е сключен, и съдържаща Код на билета, номер на транзакция и имената на пътника. Допълнително Потребителят получава и електронно писмо със същата информация;
5. Потребителят получава закупения билет на Информация/Касите на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не по - късно от 15 (петнадесет) минути преди часа за отпътуване на автобуса, за който е закупен билета, само срещу Код на билета, номер на транзакцията и имената на пътуващия. Служителят на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД има право да откаже предаване на билета, ако не му се предостави най-малко следната информация: 1) Код на билета и имена на пътуващия или 2) номер на транзакцията и имена на пътуващия. Всяко лице, на което му е известно тази информация, се счита за упълномощено да получи автобусния билет.
(2) Потребителят има възможност да промени или откаже избрания от него автобусен билет до момента на потвърждаване на плащането. След потвърждаване на плащането анулиране или презаверка на автобусния билет се извършва само на касите/информация на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД, при условията на Превозвача – страна по Договора и съгласно неговата политика.
(3) Договорът за превоз се счита за сключен от момента на получаване на информация от „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД, потвърждаваща извършеното плащане;
(4) “ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА” АД съхранява данни за продадения билет (код на билета, номер на транзакция и имена на пътуващия) за срок от 12 месеца, от датата на сключване на договора.
(5) Договорът може да бъде сключен на езиците, предлагани в Сайта.

Член 4. Цена на билетите и плащане.
(1) Услугата на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД за интернет продажба на автобусни билети е безплатна за Потребителите. Цените на билетите са обявени на Страницата в български левове като в тях е включен ДДС. Това са цените, по които Превозвачите продават собствените си билети.
(2) Всички плащания при покупка на автобусни билети се извършват чрез Платежен оператор. В Сайта на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не се въвежда никаква информация, свързана с платежните средства. Тази информация се обработва изцяло от Платежния оператор и „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не получава и не събира никакви данни, свързани с плащането освен номера на транзакцията.
(3) За сметка на потребителите може да се начисляват допълнителни такси, свързани с извършваното от тях плащане. Тези такси се събират от съответния Платежен оператор, съгласно неговите условия и тарифи.

Член 5. Отстъпки и намаления.
(1) Потребителите на сайта не могат да използват никакви намаления и отстъпки при покупка на билет от Сайта, освен тези, които са обявени от Превозвачите и са отразени на Сайта.
(2) При покупка на автобусен билет с отстъпка от Сайта, Потребителят е длъжен да представи при получаването му надлежен оригинален документ, удостоверяващ правото на отстъпка, освен в случаите когато правото на отстъпка не произтича от обстоятелства отразени в документ (например при покупка на двупосочен билет). В противен случай Потребителят има право да получи закупения билет само след заплащане на стойността на отстъпката.

Член 6. Време за извършване на плащането.
След като Потребителят е избрал желания от него автобусен билет, същият ще бъде пазен в продължение на 10 (десет) минути. Ако до изтичането им не се завърши плащането на билета чрез Платежния оператор, автобусният билет ще бъде освободен за нова продажба.

Член 7. Преотстъпване на билета.
В случаите, когато билетът не е поименен, той може да се преотстъпва, докато превозът не е започнал.

Член 8. Багаж и допълнителен багаж.
   Превозът на багаж, включен в цената на билета е ограничен съгласно, условията на Превозвача. При желание на Потребителя или пътника за превоз на допълнителен багаж се прилагат условията и политиката на съответния Превозвач. „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не носи отговорност, ако Превозвачът откаже превоза на багаж или постави допълнителни изисквания.

Член. 9. Възстановяване на плащания.
   „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД възстановява получените плащания, срещу които, поради техническа причина или грешка, допусната виновно от „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД или лица, на които дружеството е възложило работа, Потребителите не са получили валидни данни, идентифициращи закупения автобусен билет (Код на билета и номер на транзакция). От съображения за сигурност суми се възстановяват само по банков пък, по сметките, от които са получени.

Член 10. Ограничаване на отговорността.
(1) „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не извършва превоз на пътници, а е само посредник между Потребителя и Превозвача при сключването на Договора между тях.
(2) Транспортната услуга се извършва от Превозвача и „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не носи по никакъв начин отговорност за задълженията на Превозвача, произтичащи от договора за превоз на пътници, който се урежда от действащото в Република България законодателство.
(3) „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не носи отговорност за каквито и да е вреди или загуба на имущество на пътниците при каквито и да било действия, събития или инциденти извън контрола на дружеството.
(4) Указаното на Сайта разписание е съгласно предоставените от Превозвачите притежавани от тях маршрутни разписания, издадени по установения ред. Независимо, че „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД непрекъснато полага усилия за поддържане на разписанието в Сайта в актуален вид, дружеството не носи отговорност за невярна, неизчерпателна или забавена информация.
(5) Превозвачът си запазва правота да промени продаденото място. Това може да е необходимо при определени условия, например бременни жени, възрастни пътници, инвалиди и т.н.
(6) Автобусните билети предоставени за продажба на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД могат да са ограничен брой. Успешната покупка на автобусен билет чрез Сайта зависи от това дали има свободни билети, предоставени на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД за продажба.
(7) „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не носи отговорност в случай на неправилно избран от Потребител автобусен билет, както и в случай, че потребителят загуби данните, индивидуализиращи билета (Код на билета, номер на транзакцията и име на Потребителя).
(8) Транзакциите за заплащане на автобусни билети, закупени чрез Сайта, се осъществяват от Платежния оператор. „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД няма контрол върху тяхното извършване и по никакъв начин не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, свързани с използването на услугите на Платежния оператор.
(9) С приемането на тези Общи условия се съгласявате, че нямате право да Ви бъдат възстановени и да търсите от „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД или лица, на които дружеството е възложило работа, разходи от всякакъв вид, включително, но не само, правни разходи, произтичащи от това, че Вие или трети лича сте използвали информация, представена на Страницата.
(10)  „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не отговаря по никакъв начин, нито лично, нито за действия на лица, на които дружеството е възложило работа, включително и за умисъл или груба небрежност, в случай на вреди, причинени от неспазване на настоящите Общи условия, злонамерени действия срещу Сайта, спиране на Сайта по решение на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД или в резултат на други действия, които не са под контрола на дружеството.

Член 11. Авторско право.
   Сайтът и начинът на организиране, систематика и публикуване на информацията в него, включително, но не само, дизайн, софтуерен код, бази данни, текст, снимки, рисунки, графики, информация и т.н., са изключителна собственост на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия.

Член 12. Лични данни.
„ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и събира и обработва личните данни съобразно изискванията на този закон. С приемането на тези Общи условия потребителят дава изричното си съгласие за обработване на личните му данни, необходими за сключването на Договора.

Член 13. Приложимо право и подсъдност.
   (1) Всички правоотношения, свързани с Услугата, включително и тези, които не са изрично уредени в тези Общи условия, се уреждат от действащото в Република България право.
(2) В случай на възникване на противоречия и спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане, чрез споразумение. В случай, че това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за решаване от родовокомпетентния български съд в град София.

Член 14.  Данни за кореспонденция.
За контакти моля използвайте следните данни за кореспонденция: ………………….
Член 15. Заключителни разпоредби.
Настоящите общи условия са приети на 01.02.2017 г. като „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД запазва правото си едностранно да ги променя.  Общите условия са задължителни при покупка на автобусни билети чрез Сайта от момента на публикуването им.